Numer ogłoszenia: 297116 - 2015 data zamieszczenia: 04.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 281264 - 2015 data 22.10.201 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńsk ego, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4375781, fax. 013 4375715.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:<>