XML
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Krośnie

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm./, która wprowadza nowe zasady i tryb udostępniania informacji publicznej – do ponownego wykorzystywania.

Przywołana ustawa wdraża  dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego /Dz. Urz. UE L 345 z 32.12.2003, str.90/.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego    w Krośnie, niezależnie od sposobu jej utrwalenia /w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej/, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Krośnie w celu ich ponownego wykorzystywania.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1)   udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie /www.bip.powiat.krosno.pl/,
2)   udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej/ np. zamieszczona w serwisie internetowym - www.powiat.krosno.pl,  wyłożona lub wywieszona w siedzibie Starostwa/,
3)   przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania jest bezpłatne, chyba że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest nietypowy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

1)    dla informacji publicznych udostępnionych w BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
a)   poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Starostwa Powiatowego w Krośnie,
b)   udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie  /treść informacji nie może być modyfikowana/ - bezpłatnie,
c)   informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej /jeżeli przetworzenie wystąpiło/ z podaniem kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji.

Starostwo Powiatowe w Krośnie ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje  zamieszczone w BIP Starostwa w niezmienionej, oryginalnej formie.

Starostwo Powiatowe w Krośnie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

2)    dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek

a)   Starostwo Powiatowe w Krośnie przekazuje informacje publiczne w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:
-   informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Starostwa, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
-   wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

Starostwo Powiatowe w Krośnie określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu  ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

b)   wniosek składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej /poz.94/.  Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych wzywa się wnioskodawcę  do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

c)   wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych Starostwo Powiatowe w Krośnie  może  przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku,

d)   jeżeli przygotowanie informacji publicznej  w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Krośnie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji  w celu ponownego wykorzystywania.

Przy nakładaniu opłaty uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się w szczególności;
-   koszty materiałów wykorzystywanych do sporządzenia wydruków i kserokopii /zużycie materiałów, koszty eksploatacji i amortyzacji urządzeń/
-   koszty elektronicznych nośników danych,
-   koszty ewentualnej pracy dodatkowej,
-   koszty przekazania informacji publicznej /koszty przesyłki/.

Informacje publiczne spełniające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których należą w szczególności: koncepcje architektoniczne, projekty budowlane, operaty szacunkowe, plakaty, foldery, materiały promocyjne, logotypy, filmy itp. mogą być udostępniane w celu ponownego wykorzystywania tylko w zakresie,  w jakim Starostwo Powiatowe w Krośnie dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do wyżej wymienionych utworów.  

Starostwo Powiatowe w Krośnie odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim /np. twórcom/.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

1.   Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji i otrzymała ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej przysługuje uprawnienie:
a)   w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania i wysokości opłat  – do złożenia  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty sprzeciwu  z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Krośnie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat,
b)   w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania – w drodze decyzji - do złożenia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ,
c)   do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym  że:
-    odwołanie od decyzji  rozpoznaje się w terminie 14 dni,
-   uzasadnienie  decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust.8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe w Krośnie uzyskało dany utwór.  


Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, z tym że;
-   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
-   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.  


W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady i tryb udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania unormowane zostały w sposób szczegółowy w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./.Krosno, 2012-01-31

Informację wytworzyła : Mariola Stojak

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMariola Stojak2012-01-31
Publikujący -