Starostwo Powiatowe w Krośnie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Prawo miejscowe
 
Sposób stanowienia aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ w rozdziale 4 zatytułowanym „ Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat" art. 40-45 oraz Statut Powiatu.
 
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych / w tym prawa miejscowego/ oraz zasady i tryb wydawania dzienników urzędowych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm./
 
Stanowienie aktów prawa miejscowego przez powiat.
 
Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach Rada Powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie powiatu.
 
Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:
1) wymagających uregulowania w statucie,
2) porządkowych, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy,
3) szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 
Akty prawa miejscowego Powiatu stanowi Rada Powiatu w formie uchwały.
 
Powiatowe przepisy porządkowe, w przypadkach niecierpiących zwłoki, może wydać Zarząd Powiatu, a przepisy te podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa Rada Powiatu.
 

Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu Przewodniczący Rady Powiatu i kieruje do publikacji.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2015-04-14
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-04-14 09:23

 

Akty prawa miejscowego

Rady Powiatu Krośnieńskiego

kadencja 1998 - 2002

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

Wejście w życie

Dz. Urz.Woj.Podk.

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk.

nr, poz.

Utrata mocy

UWAGI

z dnia

nr

poz.

Rok 1999

1.

Uchwała nr IV/23/99

z dnia 24 lutego 1999 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

21.03.1999

5

98

Nr 21, poz. 366 – tekst jednolity,

Nr 71, poz. 1240,

Nr 85, poz. 1496,

Nr 59, poz. 1209,

Nr 28, poz. 503,

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity Dz. Urz.  poz. 2619, z dnia 30.11.2012

Rok 2001

1.

Uchwała Nr XVII/163/01 z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie herbu powiatu i flagi powiatu

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

5.04.2001

21

365

 

 

 

2.

Uchwała Nr XVII/180/01 z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

5.04.2001

21

366

Nr 71, poz. 1240,

Nr 85, poz. 1496,

Nr 59, poz. 1209,

Nr 28, poz. 503,

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity Dz. Urz. poz. 2619, z dnia 30.11.2012

3.

Uchwała Nr XIX/203/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zmian Statutu Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

27.09.2001

71

1240

Nr 85, poz. 1496,

Nr 59, poz. 1209,

Nr 28, poz. 503,

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity Dz. Urz. poz. 2619, z dnia 30.11.2012

4.

Uchwała Nr XIX/205/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

17.08.2001

62

1097

 

 

 

5.

Uchwała Nr XXI/224/01 z dnia 12 października 2001 roku w sprawie zmian Statutu Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

12.11.2001

85

1496

Nr 59, poz. 1209,

Nr 28, poz. 503,

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity Dz. Urz. poz. 2619, z dnia 30.11.2012

Rok 2002

1.

Uchwała Nr XXVIII/312/02 z dnia 16 września 2002 roku w sprawie zmian w statucie Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

27.09.2002

59

1209

Nr 28, poz. 503,

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity Dz. Urz. poz. 2619, z dnia 30.11.2012

 

 

Akty prawa miejscowego

Rady Powiatu Krośnieńskiego

kadencja 2002 – 2006

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia/ w sprawie

Wejście w życie

Dz. Urz.Woj.Podk.

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk.

nr, poz.

Utrata mocy

UWAGI

z dnia

nr

poz.

Rok 2003

1.

Uchwała Nr IV/25/03 z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie zmian w statucie Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

24.04.2004

28

503

Nr 53, poz. 1344

Nr 46, poz. 1013

 

tekst jednolity Dz. Urz. poz. 2619, z dnia 30.11.2012

Rok 2004

1.

Uchwała Nr XV/112/04  z dnia 25 marca 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

16.04.2004

35

362

 

 

 

2.

Uchwała Nr XX/156/04 z dnia 12 października 2004 roku  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

29.10.2004

122

1399

 

 

 

Rok 2005

1.

Uchwała Nr XXVIII/227/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

11.07.2005

90

1508

 

utrata mocy

nowa uchwała XXIV/157/ 2012

 

Akty prawa miejscowego

Rady Powiatu Krośnieńskiego

kadencja 2006 – 2010

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia/ w sprawie

Wejście w życie

Dz. Urz.Woj.Podk.

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk.

nr, poz.

Utrata mocy

 

UWAGI

z

 dnia

nr

poz.

Rok 2007

1.

Uchwała Nr IX/74/07

z dnia 20 lipca 2007 roku

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie usuniętego pojazdu

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

15.10.2007

85

1930

 

utrata mocy

nowa uchwała XI/73/2011 z 23.09.2011

2.

Uchwała Nr X/83/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

17.09.2007

77

1754

Nr 21, poz. 495 z 24.03.2010 r. /XXXVII/278/10/,

 

Nr 31, poz. 815 – obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego,

 

Poz. 426 z 19.02.2015r. /II/16/2014/,

 

 

Rok 2008

1.

Uchwała Nr XXIV/193/08  z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

30.12.2008

102

2791

 

 

 

Rok 2009

1.

Uchwała Nr XXX/233/09 z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierowniczych w szkołach i palcówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

28.07.2009

59

1453

poz. 994  z 25.04.2012 /XVI/107/2012/,

 

 

2.

Uchwała Nr XXXI/238/09

z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w statucie Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

17.07.2009

53

1344

Nr 46, poz. 1013 z 7.06.2010 r. /XLII/306/2010/,

 

tekst jednolity Dz. U. poz. 2619, z dnia 30.11.2012

3.

Uchwała Nr XXXII/243/09 z dnia 7 września 2009 roku w sprawie określenia przypadków, w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

7.10.2009

74

1719

 

 

 

4.

Uchwała Nr XXXV/269/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku

14.01.2010

5

94

poz. 1915 z 4.07.2014 r. /XXXIX/257/2014/,

 

 

Rok 2010

1.

Uchwała Nr XXXVII/277/10 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

13.04.2010

27

608

 

 

 

2.

Uchwała Nr XXXVII/278/10 z dnia 23 lutego 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

24.03.2010

21

495

poz. 426 Z 19.02.2015 r. /II/16/2014/,

 

 

3.

Uchwała Nr XXXVIII/290/10 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

5.05.2010

33

743

 

 

 

4.

Uchwała Nr XLII/306/10 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w statucie Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

7.06.2010

46

1013

 

 

tekst jednolity Dz. Urz. poz. 2619, z dnia 30.11.2012

5.

Uchwała Nr XLVIII/328/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

8.10.2010

95

1719

 

 

 

6.

Uchwała Nr XLIX/338/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

20.11.2010

117

2221

 

 

 

7.

Uchwała Nr L/342/10 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2011 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

22.11.2010

118

2268

 

wygasła z dniem

31.12.2011

 

                       

 

Akty prawa miejscowego

Rady Powiatu Krośnieńskiego

kadencja 2010 – 2014

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

Wejście w życie

Dz. Urz.Woj.Podk.

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk.

nr, poz.

Utrata mocy

UWAGI

z dnia

nr

poz.

Rok 2011

1.

Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz zasługi dla sportu

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia

15.02.2011

15

359

 

 

 

2.

Uchwała Nr VI/41/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

29.04.2011

58

1136

 

 

 

3.

Uchwała Nr VI/42/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

29.04.2011

58

1137

 

 

 

4.

Uchwała Nr XI/73/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

9.11.2011

173

2506

 

Wygasła z dniem 31 grudnia 2011 roku

 

 

Rok 2012

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

 

Wejście

w życie

 

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk. nr, poz.

Utrata mocy

UWAGI

z dnia

Poz.

1.

Uchwała Nr XVI/107/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu, z mocą obowiązująca od 1 września 2012 roku

25.04.2012

994

 

 

 

2.

Uchwała Nr XVI/108/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

9.05.2012

1080

 

 

 

3.

Uchwała Nr XVI/109/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w roku 2012 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

12.04.2012

859

 

wygasła z dniem

31.12.2012

 

4.

Uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

8.05.2012

1059

 z dnia 13.06.2013 - poz. 2453 /XXIX/200/2013/,

 

 

5.

Uchwała Nr XXII/136/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2012 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

14.09.2012

1862

 

 

Wygasła z dniem 31 grudnia 2012 roku

 

6.

Uchwała Nr XXIV/157/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas  nieoznaczony

uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

13.12.2012

3140

 

 

 

7.

Obwieszczenie Nr 1 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IV/23/99 rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego

wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu

30.11.2012

2619

 

 

 

 

Rok 2013

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

 

Wejście

w życie

 

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

Zmiany

Dz. Urz.Woj.Podk.

           nr, poz.

Utrata mocy

UWAGI

z dnia

pozycja

1.

Uchwała Nr XXVI/181/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego.

wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

20.02.2013

1032

 

Wygasła z dniem 31 grudnia 2013 roku

 

 

 

 

2.

Uchwała Nr XXIX/200/2013 z dnia 7 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania

13.06.2013

2453

 

 

stwierdzenie nieważności uchwały
 w § 1   pkt 2 – rozstrzygnięcie Wojewody z dnia 10.06.2013 r.

3.

 

Uchwała Nr XXX/204/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 211 R Wola Niżna – Wola Wyżna kategorii drogi powiatowej

wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia

nie została ogłoszona

 

 

 

stwierdzenie nieważności uchwały  w całości - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
z  1.08.2013 r.

4.

Uchwała Nr XXXV/236/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku za usuniecie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

10.01.2014

122

 

Wygasła z dniem 31 grudnia 2014 roku

 

 

 

 

                           

 

 

 

Rok 2014

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

 

Wejście

w życie

 

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

Zmiany

Dz. Urz.Woj. Podk.

           nr, poz.

 

Utrata mocy

UWAGI

Z dnia

pozycja

 

1.

Uchwała Nr XXXVI/248/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2014 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego.

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

21 luty 2014 r.

732

 

 

Wygasła z dniem 31 grudnia 2014 roku

 

 

2.

Uchwała Nr XXXIX/257/2014 z dnia 28 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku, za wyjątkiem pkt 5 lit. a uchwały, który wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

4 lipiec 2014 roku

1915

 

 

 

3.

Uchwała  Nr XXXIX/259/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

24 czerwiec 2014 r.

1813

 

 

 

4.

Uchwała Nr XLII/275/2014 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

w chodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2015 roku

5 listopada 2014 r.

2868

 

 

 

5.

Statut Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego stanowiący załącznik do uchwały Nr XLIII/283/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

 

 

 

 

 

 

6.

Uchwała Nr XLIII/286/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku Zmieniająca uchwałę w sprawie określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

---

---

 

 

 

Utrata mocy

 

 

 

 

Akty prawa miejscowego

Rady Powiatu Krośnieńskiego

kadencja 2014 – 2018

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

z dnia / w sprawie

Wejście w życie

Dz. Urz.Woj.Podk.

 

Zmiany

Dz. Urz. Woj. Podk.

nr, poz.

 

Utrata mocy

UWAGI

z dnia

nr

poz.

Rok 2014

1.

 Uchwała Nr II/16/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

19 lutego 2015

 

426

 

 

 

Rok 2015

1.

Uchwała Nr III/24/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku

17 luty 2015

 

395

 poz.992 z 30.03.2015

/IV/39/2015/,

 

poz.. 1601 z 18 maja 2015 roku

/V/52/2015/,

 

poz. 2024 z 7 lipca 2015 roku

/VII/59/2015/

 

 

2.

Uchwała Nr III/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w roku 2015 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

6 luty 2015

 

282

 

 

 

3.

Uchwała Nr IV/32/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości Powiatu Krośnieńskiego będących w trwałym zarządzie

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

---

 

---

 

 

Wojewoda Podkarpacki  pismem z dnia 21 kwietnia 2015 roku stwierdził nieważnie uchwały 

4.

Uchwała Nr IV/41/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu krośnieńskiego

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

10.04.2015

1187

 

 

 

 

5.

Uchwała Nr V/49/2015 z dnia 15 maja 2015 roku z sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Krośnieńskiego

z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

6.

Uchwała Nr VII/61/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe   warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 września 2015 roku

 

 

 

 

Uchylona uchwałą  Rady Powiatu VIII/62/2015

 

7.

Uchwała Nr VIII/62/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 września 2015 roku

14.08.2015

2441

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2015-09-02
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-09-02 10:29
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2015-09-02 11:40
Starostwo Powiatowe w Krośnieul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel. 13 43-75-700 email: starostwo@powiat.krosno.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 01:33:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.