Starostwo Powiatowe w Krośnie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Kompetencje Rady Powiatu Krośnieńskiego
 
Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
W skład Rady Powiatu Krośnieńskiego wchodzi 23 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego Przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Skarbnika Powiatu będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,-
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym,
10) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
12) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
13) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
14) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
15) podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu,
16) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
17) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMariola Stojak2010-02-25
Publikujący -
Starostwo Powiatowe w Krośnieul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel. 13 43-75-700 email: starostwo@powiat.krosno.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 02:11:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.