Starostwo Powiatowe w Krośnie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

W dniu 27 listopada 2015 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1
budynek „A”, III piętro, sala 308

odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:                           
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.   
5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.                 
6. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,
c) powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna,
d) powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne,
e) powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów,
f) powierzenia Gminie Jedlicze prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Jedlicze,
g) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejsce Piastowe w 2016 roku,
h) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
j) zmiany „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017”.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie XI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłAdministrator Administrator2015-11-19
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-11-19 13:51
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2015-11-19 14:19

W dniu 27 października 2015 roku o godz. 10.00
w Zespole Szkół w Iwoniczu ul. Zadwór 15

odbędzie się X sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:                           
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.                    
4. Przedstawienie porządku obrad X Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015  /informacja zostanie przedłożona Radnym w terminie późniejszym lub w dniu sesji/.
6. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady
Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego,
b) ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
d) wyrażenia zgody na złożenie w 2015 roku wniosków o dofinansowanie inwestycji w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
e) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miejsce Piastowe.
9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11.  Zamknięcie X Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2015-10-21
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-10-21 11:06
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2015-10-21 11:44

W dniu 16 września 2015 roku o godz. 10.00
w Ośrodku Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach
odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:                           
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad IX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o działaniach powiatu krośnieńskiego w zakresie: kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym informacja dot. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, promocji Powiatu oraz współpracy międzynarodowej.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu za II kwartał 2015 roku.
8. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
9. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP),
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2015 roku,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie IX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2015-09-08
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-09-08 14:14
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2015-09-08 14:29

W dniu 7 sierpnia 2015 roku o godz. 14.30
w Starostwie Powiatowym w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308
odbędzie się Nadzwyczajna VIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad Nadzwyczajnej VIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:                 
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnej VIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych  prowadzonych przez Powiat Krośnieński,
b) zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2015 roku.
5. Zamknięcie Nadzwyczajnej VIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2015-08-05
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-08-05 13:48

W dniu 1 lipca 2015 roku o godz. 10.00
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
ul. Niepodległości 6, II piętro, sala 216
odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad VII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:                           
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad VII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie krośnieńskim.
6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim.
7. Informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie z działalności w 2014 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2014 rok.
9. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic powiatu krośnieńskiego,
b) przystąpienia do realizacji projektu „PODKARPACKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ” (PSIP),
c) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Krosna w 2015 r.,
d) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
e) wydłużenia realizacji projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działania 9.2
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie VII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2015-06-23
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-06-23 14:35
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2015-06-23 14:45

W dniu 12 czerwca 2015 roku o godz. 14.30
w sali konferencyjnej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
odbędzie się VI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:                     
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad VI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok,
b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie VI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2015-05-28
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-05-28 10:29
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2015-05-28 10:30

W dniu 15 maja 2015 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1,
III piętro, sala 308
odbędzie się V sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad V Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:                               
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad V Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja nt. działalności Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.
6. Informacja o przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
7. Informacja o stanie dróg powiatowych w 2015 roku – planowane i realizowane inwestycje drogowe oraz zakres planowanych remontów i modernizacji dróg powiatowych.
8. Założenia współpracy Powiatu Krośnieńskiego z samorządami gminnymi w zakresie realizacji zadań powiatowych – w kadencji 2014 – 2018.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z pracy w I kwartale 2015 roku.
11. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady
Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
12. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Iwoniczu – Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju,
b) likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Jedliczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego,
e) uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Krośnieńskiego,
f) zabezpieczenia środków w 2016 roku na realizację zadania dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Potok i Ustrobna,
g) powierzenia Gminie Wojaszówka prowadzenia zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej,
h) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
14. Przyjęcie Apelu  Rady Powiatu Krośnieńskiego do Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego poparcia przedsięwzięć wnioskowanych przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie do ujęcia w zadaniach indykatywnych RPO 2014-2020.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie V Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2015-05-07
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-05-07 12:40
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2015-05-07 12:42

W dniu 23 marca 2015 roku o godz. 12.00
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie
przy ul. Korczyńskiej 57, odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:                                
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
6. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
7. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie.
8. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności za 2014 rok.
9. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz przedstawienie planu działań na 2015 rok.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
11. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
12. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2015 roku,
b) wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatów Terapii Zajęciowej lub jego dodatkowe doposażenie w 2015 roku,
c) zatwierdzenia realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim,
d) określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości Powiatu Krośnieńskiego będących w trwałym zarządzie,
e) powierzenia Gminie Iwonicz – Zdrój prowadzenia zadania publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy,
f) powierzenia Gminie Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy,
g) powierzenia Gminie Chorkówka prowadzenia zadania publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy,
h) powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego polegającego  na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy,
i) powierzenia Gminie Dukla prowadzenia zadania publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy,
j) powierzenia Gminie Wojaszówka prowadzenia zadania publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy,
k) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
ł) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu krośnieńskiego,
m) skarg na działalność Starosty Krośnieńskiego,
n) powołania Rad Społecznych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie i Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie,
o) delegowania radnego do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.
14. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Krośnieńskiego popierającego Apel Rady Miasta Krosna.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
16. Wnioski i oświadczenia.
17.  Zamknięcie IV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2015-03-16
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-03-16 07:53
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2015-03-16 13:42

W dniu 30 stycznia 2015 roku o godz. 12.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308
odbędzie się III sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad III Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:                                
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad III Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
6. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok,
b) zatwierdzenia plany pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno w 2015 r.,
d) uchwały budżetowej na 2015 rok /z uwzględnieniem autopoprawki Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2015r./,
e) wieloletniej prognozy finansowej /z uwzględnieniem autopoprawki Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2015r./
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie III Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2015-01-16
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-01-16 08:50
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2015-01-16 09:31

 

W dniu 17 grudnia 2014 roku o godz. 13.00
w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1,
odbędzie się II Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad II Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1.     Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2.     Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4.     Przedstawienie porządku obrad II Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5.    Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady
Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
7.    Podejmowanie uchwał w sprawach:
a)    wyboru członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,
b)    wyboru członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,
c)    ustalenia liczby członków Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego,
d)    ustalenia składów osobowych Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego,
e)    ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego,
f)    zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok,
g)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
h)    wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
i)    zmieniająca uchwałę w sprawie zasad reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego,
j)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
k)    uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017” /projekt uchwały wraz z załącznikiem w formie papierowej zostanie przedłożony Radnym w dniu sesji, w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie www.pcprkrosno.pl w zakładce aktualności/.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
9. Wnioski i oświadczenia.
10.  Zamknięcie II Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2014-12-10
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2014-12-10 10:27
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2014-12-15 13:36

 

W dniu 21 października 2014 roku o godz. 10.00
w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1,
odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XLII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad XLII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Stan bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w powiecie krośnieńskim – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
6. Rolnictwo w powiecie krośnieńskim – informacja Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
7. Raport o stanie oświaty – analiza istniejącej w powiecie krośnieńskim sieci szkół oraz kierunków kształcenia /zostanie przedłożony w dniu sesji/.
8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
9. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady
Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2015 rok”,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2014 roku,
c) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie,
e) skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie,
f) uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Krośnieńskiego,
g) ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XLII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2014-10-14
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2014-10-14 11:16
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2014-10-14 11:17

 

W dniu 3 września 2014 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie ul. Bieszczadzka 1,
budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się
XLI Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XLI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad XLI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze powiatu krośnieńskiego.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie za 2013 rok.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego za III kwartał 2014 roku.
9. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2014 roku,
b) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d) zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2014 roku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia /przedstawienie skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu/.
14. Zamknięcie XLI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2014-08-27
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2014-08-27 12:11

 

W dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 11.00
w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu,
odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad XL Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie za 2013 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za 2013 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie za 2013 rok.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady powiatu Krośnieńskiego za II kwartał 2014 roku.
9. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały  budżetowej na 2014 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok,
d) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XL Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2014-06-12
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2014-06-12 14:13
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2014-06-12 14:14

 

W dniu 28 maja 2014 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Prezentacja założeń modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wypracowanego w ramach projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie za 2013 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, w tym z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2013 rok.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu krośnieńskiego.
9. Informacja roczna z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku oraz realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2011 – 2015”.
10. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
11. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński,
b) zmiany „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014”,
c) określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
d) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok,
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2014-05-21
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2014-05-21 10:12

 

W dniu 25 marca 2014 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI oraz XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie za 2013 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie krośnieńskim.
6. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie za 2013 rok oraz informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie krośnieńskim.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
9. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Powiatu za I kwartał 2014 roku.
10. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
11. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2014 roku,
b) wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatów Terapii Zajęciowej lub jego dodatkowe doposażenie w 2014 roku,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2014-03-18
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2014-03-18 13:58

 

W dniu 20 lutego 2014 roku o godz. 15.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1,
odbędzie się XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad Nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:   
1. Otwarcie Nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
5. Podejmowanie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) udzielenia  pomocy   finansowej   Powiatowi   Sanockiemu   na   realizację zadania publicznego,
b) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2019.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2014-02-19
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2014-02-19 12:57
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2014-02-19 13:03

 

W dniu 10 lutego 2014 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,

ul. Bieszczadzka 1, budynek "A", III piętro, sala 308
odbędzie się XXX
VI Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Powiatu za IV kwartał 2013 roku.
6. Informacja Przewodniczących Komisji dot. sprawozdań z pracy komisji w 2013 roku.
7. Informacja Przewodniczących Komisji dot. planów pracy komisji na 2014 rok.
8. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
9. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
b) ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych,
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2014 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego,
d) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2019.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2014-02-04
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2014-02-04 08:36

 

W dniu 23 grudnia 2013 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,

ul. Bieszczadzka 1, budynek "A", III piętro, sala 308
odbędzie się XXX
V Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1.    Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2.    Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIII oraz XXXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4.    Przedstawienie porządku obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5.    Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
7.    Podejmowanie uchwał w sprawach:
a)    ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2014 r. za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
b)    zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2013 roku,
c)    zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok /projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym/,
d)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego /projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym/,
e)    uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok /projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym/,
f)    uchwały budżetowej na 2014 rok /projekt uchwały budżetowej został przedłożony w terminie wcześniejszym, natomiast w załączeniu przekazuje się autopoprawkę do projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok/,
g)    wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2019 /projekt uchwały został przedłożony w terminie wcześniejszym/,
h)    udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno w 2014 roku /projekt uchwały został przedłożony w terminie wcześniejszym/.
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
  9.  Wnioski i oświadczenia.
10.  Zamknięcie XXXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2013-12-10
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-12-10 10:40

W dniu 22 listopada 2013 roku o godz. 13.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
odbędzie się XXX
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad Nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie Nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Powiatu
   Krośnieńskiego.
4. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych
   w Krośnie stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego, w użytkowaniu
   wieczystym PKS w Krośnie S.A. i wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
   zbywanym nieruchomości.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2013-11-20
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-11-20 13:42

W dniu 5 listopada 2013 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
odbędzie się XXX
III Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1.    Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2.    Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4.    Przedstawienie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
          w Krośnie za 2012 rok.
6.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w tym
            o wynikach egzaminów.
7.    Informacje dot. analizy oświadczeń majątkowych.
8.    Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał
          Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
9.    Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10.    Podejmowanie uchwał w sprawach:
                a)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego
                     usytuowanego w budynku położonym w Krośnie przy ul. Paderewskiego 4
                     oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,

                b)    wydłużenia realizacji projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na
                      zawodowców” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
                      priorytetu IX, działania 9.2.,

                c)    uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
                      z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
                      3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok,

                d)    zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości
                     środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
                     przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
                     zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2013 roku,

                e)    udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Krosna,

                f)    zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok,

                g)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego.


11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12.  Wnioski i oświadczenia.
13.  Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłAdministrator Administrator2013-10-29
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-10-29 15:01

 

W dniu 23 września 2013 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
odbędzie się XXX
II Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX oraz XXXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w powiecie krośnieńskim.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze powiatu krośnieńskiego.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.
8. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady
Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
9. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady powiatu za III kwartał 2013 roku.
10. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) powierzenia Gminie Korczyna zadania zarządzania publiczną drogą powiatową,
b) zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok,
c) zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2013 roku,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego,
e) zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok,
f) wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1960 R Krosno - Odrzykoń,
g) powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Rymanów,
h) powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Krościenko Wyżne,
i) powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Korczyna,
j) powierzenia Gminie Wojaszówka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Wojaszówka.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2013-09-17
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-09-17 10:38

 

W dniu 26 sierpnia 2013 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308
odbędzie się Nadzwyczajna XXXI Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad Nadzwyczajnej XXXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:  
1. Otwarcie Nadzwyczajnej XXXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
5. Omówienie warunków umowy sprzedaży akcji PKS w Krośnie S.A.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
8. Wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnej XXXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2013-08-26
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-08-26 08:30

 

W dniu 28 czerwca 2013 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1
odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego   
1.    Otwarcie XXX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2.    Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad XXX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4.    Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5.    Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie za 2012 rok.
6.    Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie za 2012 rok.
7.    Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej za 2012 rok.
8.    Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu za II kwartał 2013 roku.
9.    Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
10.    Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11.    Podejmowanie uchwał w sprawach:
    a)  pozbawienia drogi nr 2117 R Wola Niżna – Wola Wyżna kategorii drogi powiatowej,
    b)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
          Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
          zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2013 roku,
    c)  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy w związku z realizacją projektu
         wieloletniego pt. „Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim” realizowanego w ramach działania 7.1
         Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
         powiatowe centra pomocy rodzinie,
    d)  inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia
          „Złoty Krzyż Zasługi” za ofiarną działalność publiczną,
    e)  inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia
          „Złoty Krzyż Zasługi” za ofiarną działalność publiczną,
    f)  inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia
          „Złoty Krzyż Zasługi” za ofiarną działalność publiczną,
    g)  inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia
          „Srebrny Krzyż Zasługi” za ofiarną działalność publiczną,
    h)  inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia
          „Srebrny Krzyż Zasługi” za ofiarną działalność publiczną,
    i)  zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok,
    j)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego,
    k)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
         Krośnieńskiego za 2012 rok,
    l)  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok
12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13.  Wnioski i oświadczenia.
14.  Zamknięcie XXX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2013-06-18
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-06-18 08:53
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2013-06-18 09:41

W dniu 7 maja 2013 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie
odbędzie się
XXIX
Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 
 
Porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

4. Przedstawienie porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie,
w tym z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2012 roku oraz przedstawienie planów działań na 2013 rok.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok dla powiatu krośnieńskiego.

7. Informacja roczna z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku oraz realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej
i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2011 – 2015”.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.

9. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z działalności PZD Krosno wraz z inwestycjami Powiatu Krośnieńskiego w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w 2012 roku.

10. Informacja dot. harmonogramu i modernizacji dróg powiatowych w 2013 roku.

11. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady
Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.

12. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.

13. Podejmowanie uchwał w sprawach:

a)   wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego, stanowiącej własność Powiatu  Krośnieńskiego,

b)   wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej części lokalu na czas nieoznaczony,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej,

d) złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Targi kulinariów – II edycja”,

e)   wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko – jasielskiego”,

f)   zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.

15. Wnioski i oświadczenia.

16.  Zamknięcie XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2013-04-30
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-04-30 13:40

W dniu 25 marca 2013 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie
odbędzie się
XXV
III Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 


Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja nt możliwości rozwoju podkarpackich samorządów w świetle nowej perspektywy finansowej.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie w 2012 roku.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2012 rok.
8. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Powiatu za I kwartał 2013 roku.
9. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady
Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) likwidacji Liceum Profilowanego w Jedliczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu,
b) likwidacji Technikum Uzupełniającego w Iwoniczu – Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu –  Zdroju,
c) likwidacji Liceum Profilowanego w Iwoniczu – Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich,
d) likwidacji Liceum Profilowanego w Iwoniczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Iwoniczu,
e)  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu położnego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej na rzecz Powiatu Krośnieńskiego,
f)  określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2013 roku,
g) wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego doposażenie w 2013 roku,
h)  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego,
i) zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłTeresa Kuźniar2013-03-19
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-03-19 11:37

W dniu 26 lutego 2013 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1,
budynek „A”, III piętro, sala 308
odbędzie się
XXV
II Nadzwyczajna Sesja
Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego

1. Otwarcie XXVII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Interpelacje i zapytania  Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    a) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „„Smaki pogranicza” Polsko -  Słowacka wymiana  doświadczeń w dziedzinie
        turystyki kulinarno -  krajoznawcze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika  Słowacka 2007 -2013,
    b) wyrażenia zgody na nabycie lokalu położonego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej na rzecz Powiatu Krośnieńskiego,
    c) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Dukli, stanowiącej własność
        Powiatu Krośnieńskiego,
    d) wyrażenia zgody na zbycie przez powiat krośnieński akcji Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.
        z siedzibą w Iwoniczu.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie XXVII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłZdzisława Żywiec - Sekretarz Powiatu2013-02-22
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-02-22 12:18
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2013-02-22 12:25

 

W dniu 31 stycznia 2013 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
budynek „A”, III piętro, sala 308
odbędzie się
XXVI Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1.    Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2.    Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4.    Przedstawienie porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5.    Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie z działalności w 2012 roku oraz informacja o stanie porządku
       i bezpieczeństwa w powiecie krośnieńskim.
6.    Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie z działalności w 2012 roku oraz
       informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie 
       krośnieńskim.
7.    Sprawozdanie Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie z działalności
       w 2012 roku.
8.    Informacja nt. bieżącej działalności PKS Krosno S.A.
9.    Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Powiatu w IV kwartale 2012 roku.
10.  Sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku.
11.  Informacja Przewodniczących Komisji Rady Powiatu nt. planów pracy komisji na 2013 rok.
12.  Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu
        Powiatu.
13.  Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
14.  Podejmowanie uchwał w sprawach:
        a)   powierzenia Gminie Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu
               chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Miejsce Piastowe,
        b)   powierzenia Gminie Iwonicz - Zdrój prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu
               chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Iwonicz - Zdrój,
        c)    nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka w Widaczu,
        d)    nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka w Targowiskach,
        e)    nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience,
        f)     nadania statutu dla Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem,
        g)    zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie,
        h)    zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie,
        i)     ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania Powiatu
               Krośnieńskiego /w trakcie konsultacji/,
        j)     zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok.
15.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
16.  Wnioski i oświadczenia.
17.  Zamknięcie XXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.


 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2013-01-28
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-01-28 10:18
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2013-01-28 10:19

 

W dniu 28 grudnia 2012 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308
odbędzie się
XXV Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
 

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 4. Przedstawienie porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 5. Informacja nt. działalności powiatu krośnieńskiego w zakresie kultury, ochrony zabytków, kultury fizycznej, turystyki i promocji w 2012 roku – w tym współpraca międzynarodowa, współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
 6. Informacja nt. aktualnej sytuacji w PKS Krosno S.A. z siedzibą w Iwoniczu oraz plan działalności spółki na 2013 rok.
 7. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady
  Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
 9. Podejmowanie uchwał Rady Powiatu w sprawach:

                      a)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego
                            Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej
                            i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim  w 2012 roku /projekt
                            uchwały zostanie przedłożony przed sesją/,

                      b) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok /projekt uchwały zostanie przedłożony przed sesją/,

                      c)  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2013 rok,

                      d)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,

                      e)  uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na 2013 rok,

                      f)  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego,

                      g)  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno w 2013 roku.

      10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.

    11.  Wnioski i oświadczenia.

    12.  Zamknięcie XXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2012-12-14
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2012-12-14 14:57
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2012-12-14 15:04

 

W dniu 26 listopada 2012 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308
odbędzie się
XXIV Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja Starosty Krośnieńskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu
    z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym
    o wynikach egzaminów. 
7. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał
    Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
8. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
9. Podejmowanie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    a) uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami
         pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
         pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.,
    b) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Iwoniczu Zdroju wchodzącego w skład
         Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju,
    c) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Iwoniczu Zdroju wchodzącego w skład
        Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju,
    d) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Jedliczu wchodzącego w skład Zespołu
        Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu,
    e) zamiary likwidacji Liceum Profilowanego w Iwoniczu wchodzącego w skład Zespołu
        Szkół w Iwoniczu,
    f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków
       Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na
       realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
       niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2012 roku,
    g) uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014”,
    h) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015 w
        powiecie krośnieńskim,
     i) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i
        wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
     j) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie,
     k) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie,
     l) powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na
        zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Korczyna,
     ł) powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego
        na zimowym utrzymaniu niektórych dróg powiatowych,
     m) zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2012 roku,
     n) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
10. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr IV/23/99 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
       24 lutego 1999 r., w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego w formie
       obwieszczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłSylwia Kuźnar2012-11-17
Publikujący -

 

W dniu 24 września 2012 roku o godz. 10.00
w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli
odbędzie się
XXIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o stanie środowiska na obszarze powiatu krośnieńskiego w 2011 roku.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w powiecie
    krośnieńskim.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych
    samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury
    oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012
    roku.
8. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady
    Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
9. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Podejmowanie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
      a)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Gminą Krościenko Wyżne
           w realizacji przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
           Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
      b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Gminą Wojaszówka w realizacji
           przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap
           II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
      c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenie rodzajów zadań i wysokości środków
          Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
          na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
          niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2012 roku,
      d) zmiany Uchwały budżetowej na 2012 rok,
      e) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu krośnieńskiego.
      f)  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki w Narodowym
          Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,    
12. Przyjęcie stanowiska popierającego „Apel Rady Powiatu Mieleckiego”.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
15. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłRada Powiatu Krośnieńskiego2012-09-17
Publikujący -
Starostwo Powiatowe w Krośnieul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel. 13 43-75-700 email: starostwo@powiat.krosno.pl
Wygenerowano: 05 marca 2024r. 15:24:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.